تصاویر نیم صفحه  روزنامه‌های ورزشی  بیستم اسفند ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.