تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چهارهم فروردین ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.