رسانه ترکیه ای فوتومچ در گزارشی از پیشنهاد 8 میلیون یورویی شاختار دونتسک اوکراین به اللهیار صیادمنش خبر داد.

بازی های درخشان مهاجم ایرانی در تیم زوریا مقامات تیم پرافتخار اوکراینی را برای جذب صیادمنش مجاب کرده است.

اللهیار صیادمنش

صیادمنش به صورت قرضی از فنرباغچه ترکیه در لیگ فوتبال اوکراین و باشگاه زوریا حضور دارد.

قرارداد بازیکن ایرانی در تاریخ 31 دسامبر 2021 در زوریا به پایان می رسد و این درشرایطی است که اللهیار در فنرباغچه تا تاریخ 30 ژوئن 2024 قرارداد دارد.