تصاویر نیم صفحه  روزنامه‌های ورزشی سیزدهم خرداد ماه به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11