سعید مسیگر ضمن تکذیب خبر فروش امتیاز این تیم به برق شیراز اظهار داشت: این خبر صحت ندارد. روز گذشته جلسه‌ای با هادی شیروانی برگزار شد و ۲ شرط برای ایشان در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: شرایط اول این بود که باشگاه به مدت ۳ سال به ایشان واگذار شود. با تعهد اینکه تیم با نام شاهین شهرداری بوشهر فعالیت کند و ضمانت داده شود که تیم با همین شرایط حضور یعنی امتیاز لیگ دسته یک به شهرداری بوشهر تحویل داده شود. دوم اینکه باشگاه به طور کامل، به شرط حضور در بوشهر و فعالیت با نام شاهین واگذار شود. در پایان این جلسه و ارائه شروط مطروحه، متقاضی قرار شده طی روزهای آینده با بررسی شرایط نظر نهایی خود را اعلام کند. با توجه به این توضیحات قطعا امتیاز و نام شاهین شهرداری در بوشهر باقی خواهد ماند.

فروش امتیاز به برق شیراز صحت ندارد