آخرین بار 657 روز قبل بود که هواداران پرسپولیس توانسته بودند با حضور در استادیوم تیم خود را حمایت کرده و شاهد نمایش آن باشند.

بعد از آن با توجه به شیوع کرونا و پروتکل های در نظر گرفته شده، این تیم 69 بازی اخیر خود را بدون حضور هوادارانش و حمایت آنها از روی سکوها برابر حریفان قرار گرفته است. اکنون اما با اقدامات صورت گرفته و بعد از اینکه این هفته استقلال موفق شد برابر نساجی از حمایت هوادارانش سود ببرد، پرسپولیس نیز برای نفت آبادان دیدارش را با حضور هواداران به انجام خواهد رساند.

پرسپولیس آخرین بار در اسفند 98 با حضور هوادارانش برابر حریف قرار گرفته بود و اکنون روز چهارشنبه این هفته بار دیگر حمایت آنها را در استادیوم آزادی خواهد دید.

آمدن هواداران پرسپولیس بعد از 657 روز به ورزشگاه آزادی