دو باشگاه گیلانی شهرداری آستارا و چوکا تالش توسط فدراسیون فوتبال جریمه شدند.

*در پی شکایت مصطفی چراغیان از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳ میلیون و ۹۲۴ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت حمید خدابنده لو از باشگاه چوکای تالشیان، این باشگاه به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

جریمه دو باشگاه گیلانی توسط فدراسیون فوتبال

علاوه بر باشگاه‌های گیلانی چند باشگاه دیگر نیز در رده‌های مختلف فوتبال نیز جریمه شدند که موضوع شکایت‌ها علیه‌شان به شرح زیر است.

*با توجه به شکایت توحید رستم‌پور از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۰۸ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴ میلیون و ۵۴۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت مهدی نادری نسب از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۹۳ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۴۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳۰۷ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت رضا شریفی از باشگاه ملی حفاری ایران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۴ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ۶۱۳ هزار و ۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت پیمان رنجبری از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۶۳۰ میلیون و ۵۵ هزار و ۹۰۸ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۹۲ میلیون و ۶۰۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت یدالله صادقی از باشگاه شاهین شهرداری بوشهد، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمدرضا خزایی فر از باشگاه خوشه طلایی ثنا ساوه، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۸ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت باشگاه وچان کردستان از باشگاه ذوب آهن و غزاله بنی طالبی، کمیته وضعیت دعوای خواهان را مستند به بند ۱۱ ماده ۱۱ آیین دادرسی مردود اعلام کرد.

*در پرونده شکایت محمدرضا مولایی از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ۵۲۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱ میلیون و ۴۴۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت محمدرضا غلام از باشگاه خوشه طلایی ثنا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴ میلیون و ۵۷۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

 

سایر رسانه‌ها