در شرایطی که طی روزهای اخیر عزیز بک آمانوف در تمرینات آبی پوشان شرایط خوبی داشته و حتی در ترکیب اصلی تمرینات این تیم حضور داشت اما ساپینتو در پایان تمرین امروز تصمیم گرفت این بازیکن در بازی با نساجی مازندران حضور نداشته باشد.

به این ترتیب آمانوف در بازی فردای استقلال و نساجی مثل آرمان رمضانی و حسین مرادمند حضور نخواهد داشت.

عزیزبک آمانوف