احضار مدیر سپاهان به کمیته اخلاق

با اعلام کمیته اخلاق، رضا فتاحی – مدیر باشگاه سپاهان اصفهان جهت ادای پاره ای از توضیحات روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه باید در محل این کمیته حضور داشته باشد.

عدم حضور مانع از برگزاری جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

احضار مدیر سپاهان به کمیته اخلاق