تمرينات تيم ملي بسکتبال آمريکا براي المپيک در شهر بارسلون انجام مي گيرد.

لبرون جيمز و برايانت پس از تماشاي مسي در حال تمرينات اظهار داشتند مسي بهترين فوتباليست جهان است و با همين عنوان نام او ماندگار مي شود. پس از تماشاي تمرينات اين بازيکن بايد اعتراف کرد او بهترين است.