به گزارشافکارنیوز، پزشک تراکتورسازی درباره مصدومیت علی کریمی، گفت: کریمی در تمرین دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ شده و به علت کشیدگی همسترینگ نمیتواند تیم را در بازی مقابل داماش همراهی کند و نتیجه نهایی میزان دوریاش از تیم به زودی مشخص خواهد شد.