به گزارش افکارنیوز، ایران در این مسابقه اولین امتیاز را گرفت که این امتیاز حاصل ضربه آبشار شهرام محمودیو برخورد آن با دست مدافع برزیل بود که توپ به بیرون زمین رفت.

دومین امتیاز را هم ایران گرفت که این امتیاز با سرویس معروف کسب شد. اما سومین امتیاز به بازیکنان برزیل رسید تا آنها شروع کننده بازی باشند. سرویس برزیلیها هم توسط بازیکنان ایران دفاع شد که تشکری توپ را داخل زمین برزیل خواباند. پس ازآن برزیلاز دفاع روی تور ناقص ایران استفاده کرد تا دومین امتیاز را بگیرد.