به گزارشافکارنیوز،مهدی خواجه‌وند اظهار داشت: با توجه به شرایط و اتفاقات به وجود آمده در باشگاه پرسپولیس، هیئت مدیره تصمیم گرفت آقای علی‌اکبر طاهری که به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره باشگاه فعالیت دارد، عهده‌دار انجام امور اجرایی باشگاه شود که در همین راستا اختیارات لازم برای انجام امور به ایشان واگذار شد.

وی در ادامه افزود: با این تصمیم، مسائل جاری باشگاه به ویژه بحث نقلوانتقالات توسط ایشان دنبال خواهد شد تا شرایط لازم برای بهبود شرایط تیم پرسپولیس فراهم آید.