به گزارش افکارنیوز،

بر اساس گزارش آزمایشگاه کلن، نتیجه آزمایش دوپینگ ریحانه خاتونی و فاطمه یوسفی به دلیل استفاده از داروهای ممنوعه مثبت اعلام شد.
بر این اساس، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران ریحانه خاتونی و فاطمه یوسفی را از تاریخ 22 خرداد امسال تا 22خرداد سال 99به مدت چهار سال از شرکت در همه فعالیت های ورزشی داخلی و خارجی محروم کرد.
این رای از تاریخ ابلاغ حداکثر ظرف مدت 21 روز در شورای استیناف قابل تجدید نظرخواهی است.