سرويس ورزشي افكار نيوز- رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ازدیروز در سراسر قاره ی پهناور و فوتبال خیزآسیا آغازگردیده است و۳۲ تیم قدروقدرتمند برای رسیدن به قله ی قهرمانی ازدیروزعزم خود راجزم نموده تاقهرمان لیگ بزرگ ومطرح آسیا درسال ۲۰۱۲ میلادی باشند وبتوانند درجام باشگاههای جهان خودنمایی کنند .

به گزارش افکار نیوز به غیر از پرسپولیس که امشب در عربستان با الهلال دیدار می کند تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان ازامروزبه مصاف حریفان آسیایی خود خواهد رفت ودراولین بازی رسمی دربرابرتیمی ازامارات متحده عربی قرارخواهد گرفت.

حریف امروز تیم فوتبال سپاهان ایران، النصرامارات است، تیمی با امکانات بالقوه وبا هزینه ای فراوان که پشت سرآن یکی ازشیوخ امارات و یا بهتر بگوئیم یکی ازفرزندان خاندان وصاحب منصبان امارات قرارگرفته است وامسال باجذب مهره های کلیدی توانسته بازی های درخورتوجه ای رادرلیگ امارات یاهمان لیگ اتصالات ازخود به نمایش بگذارد.

اما شاگردان زلاتکوکرانچارکه سوای بازی های لیگ برترفوتبال درکشور، یک اردوی خوب تدارکاتی رادرکشورترکیه وآب وهوای خوب آنتالیا برگزارکرده اند، می بایستی امروزوفارغ ازهرگونه استرس به مصاف اولین حریف آسیایی خود بروند، حریفی که چندان هم آسان وراحت نخواهد بود.


خط حمله ی زهردارالنصر

تیم فوتبال باشگاه النصرامارات متحده ی عربی هم اکنون دررده ی دوم جدول رقابت های باشگاهی این کشورقراردارد وتیمی منسجم وبسیارخطرناک درضدحملات نشان داده است. هدایت این تیم راوالترزنگای معروف یاهمان سنگربان افسانه ای تیم ملی فوتبال ایتالیا برعهده دارد وسابقه ی حضوردرایران وبازی درکشورمان رانیزباخود یدک می کشد.

یکی ازنکات مهم وحساس دررابطه بااین تیم اماراتی حضوربازیکنان خوب ومطرح مثل مارک برشانو درخط حمله ی این تیم است که به تازه گی لوکاتونی رانیزبه جمع بازیکنان خارجی خود اضافه نموده است. اگرمردان کرانچاردرخط دفاعی عملکرد خوبی ازخودنشان دهند واشتباهات فردی همیشه راتکرارننمایند، روزخوبی رابرای طلایی پوشان متصورخواهیم بود اما اگرعمق دفاع سپاهان مثل از مهاجمتن سرعتی و باتجربه النصر غافل شود قطعا این خط حمله ی النصرخواهد که نمره ی قبولی خواهد گرفت!

درتیم فوتبال النصر چهار بازیکن خارجی حضوردارند که می توان گفت عیاربازیکنان خارجی النصربه عیاربازیکنان خارجی سپاهان می چربد! حضورمردانی چون مارک برشیانو، آمارادیانه، لوکاتونی و لئولیما دراین تیم تاحدودی کفه ی ترازورانسبت به سایرتیم های اماراتی به نفع این تیم سنگین ترکرده است وبا بازی های انجام شده درلیگ امارات بخوبی مشخص است که این چهاربازیکن، نبض تیمی النصررادردستان خود دارند.

بهرتقدیر النصر امروز برای دفاع کردن به اصفهان نیامده است واین تیم درضدحملات وقدرت تعویض بازی کارآیی خوبی درمیان سایرتیم های عربی وبخصوص تیم های اماراتی دارد. ضمن آنکه النصردرلیگ امارات نیزبه دنبال قهرمانی لیگ می باشد.

خط میانی سپاهان نقطه ی قوت تیم ایرانی

امادرتیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان که دراین بازی ها این تیم رابانام سپاهان ایران می نامیم، بازیکنان سطح بالا وباتفکرات وانگیزه های قهرمانی درلیگ قهرمانان آسیا حضوردارند مردانی که خیلی خوب درآسیا بازی کرده واسترسی ازاین بابت ندارند! اگردرمقام مقایسه سپاهان باالنصرامارات، حریف امروزشاگردان زلاتکوکرانچاربرآئیم، بایستی گفت خط میانی سپاهان ایران درگروه سوم این رقابت هانسبت به سه تیم دیگراین گروه بهتروقدرتمند ترمی باشد!

حضوربازیکنانی مانند فابیوجانواریو، امید ابراهیمی جوان، مهدی کریمیان، برونوسزاروحتی محرم نویدکیای ناآماده درخط میانی سپاهان ایران، هرتیمی راازپیش روی برمی دارد. شاگردان زلاتکوکرانچار که باهفت پیروزی پیاپی درلیگ برترتوانستند لاک پشت وار خود را به صدرجدول لیگ برتر باشگاههای ایران برسانند، حالا درآوردگاهی آسیایی بایستی خودرامحک بزنند، محکی که سالهاست سپاهانی هادرآسیا آن رابخوبی انجام داده اند!

یاران قدرتمند کرانچار امروز برای شکست تیم فوتبال النصر امارات بایستی علاوه برتاکتیک همیشگی خود یعنی حمله وهجوم همه جانبه بر روی دروازه ی حریف، ازدفاع غافل نمانند چراکه تیم زهردار النصر تنها روی یک ایده وتفکر کار می کند و آن ضدحملات خطرناک برروی دروازه ی حریفان شان خواهد بود شاگردان زلاتکونبایستی دراولین دیدار خود این تیم را آسان بگیرند وروی این تیم اماراتی حسابی بازنکنند چون تیم های اماراتی همیشه درضدحملات خطرسازبوده اند که امیدواریم امروزاینگونه نباشد

عیار کرانچار امروز مشخص می شود!

ازدیگرنکات مهم بازی امروزمشخص شدن عیارفنی وبارفنی سرمربی تیم فوتبال سپاهان ایران است که امروزمشخص خواهد شد که زلاتکوی سپاهان چگونه خودش را نشان خواهد داد! هرچند که بایک بازی آسیایی نمی توان یک مربی خارجی را محک زد اما امروز روز آزمون خوبی برای توانایی های کرانچاری است که خیلی خوب درلیگ برتر به همراه سپاهان اصفهان نتیجه گرفته است واین تیم راهم اکنون صدرنشین لیگ کشورمان نموده است!

البته این بدان معنا نیست که به کارحرفه ای وفنی این مربی شک داشته باشیم اما میدان بزرگی چون رقابت های سنگین وبین المللی آسیا، می تواند محک خوبی برای ارزیابی کارنامه ی یک مربی خارجی باشد.

امروز کرانچار بخوبی میداند که ازبازی با النصرچه می خواهد وچگونه بایستی براین تیم اماراتی غلبه نماید !کرانچاربایستی بداند که تیمی جوان وسرعتی ای را در اختیاردارد که براحتی می تواند باهدایت منطقی ودرست ، این تیم را تا فینال وحتی قهرمانی لیگ برتر رهنمون سازد.امروز کرانچار بایستی باهدایت صحیح تیم اش ، دانش وفن خود رابه فوتبال اصفهان وسپاهان نشان دهد