به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چهارم مرداد به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی چهارم مرداد

روزنامه‌های ورزشی چهارم مرداد

روزنامه‌های ورزشی چهارم مرداد

روزنامه‌های ورزشی چهارم مرداد

روزنامه‌های ورزشی چهارم مرداد

روزنامه‌های ورزشی چهارم مرداد

روزنامه‌های ورزشی چهارم مرداد

روزنامه‌های ورزشی چهارم مرداد

روزنامه‌های ورزشی چهارم مرداد