فقیهه سلطانی با انتشار این عکس نوشت: به یادتونم، دوستتون دارم و براتون دعا میکنم.

 

فقیهه سلطانی