نفیسه روشن با انتشار این عکس نوشت: گاهی با عشق

ببری درنده رام و با محبت میشود.

و آدمیزاد با محبت و عشق درنده میشود!!!.

براستی انسانها عشق واقعی

رو میفهمن یا حیوانات؟!!!!

گفتم یادی کنم از دخترم مایا

نفیسه روشن