به گزارش افکارنیوز،

شهرام فرهادی با انتشار این عکس نوشت: همه چی از تک سرفه ها شروع میشه ...

سردرد و ...

از جناب دکتر اسوبار در هشتپر ' ممنونم و دست به سینه سپاس ها دارم 

با اینکه بشدت شبانگاه ٢٨ مهر سرش شلوغ بود و تعداد بیماران تالشی زیاد ' اما مِهرش از یادم کم نشود ...

مرز بین کرونا و سرما خوردگی ...تست باید داد 

الهی تنتون سلامت عزیزانم 

شهرام فرهادی