یاسمینا باهر با انتشار این عکس نوشت: نگاهت را گره بزن

به هر لحظه من

حس امنیت می گیرم

وقتی تو درگیر منی…

یاسمینا باهر