حسن پورشیرازی با انتشار این عکس نوشت: ما نیز روزگاری، لحظه یی سالی قرنی ،هزاره یی از این پیش ترک هم در این جای ایستاده بودیم

شاملو

حسن پورشیرازی