شیوا ابراهیمی با انتشار این عکس نوشت: 

می‌خواهم هر صبح که پنجره را باز می‌کنی

آن درخت روبه‌رو من باشم،

فصل تازه من باشم

آفتاب من باشم،

استکان چای من باشم و هر پرنده‌ای که نان از انگشتان تو می‌گیرد

روزبه سوهانی

شیوا ابراهیمی