نسیم خوشنودی با انتشار این عکس نوشت: ۳۶۵ روز دیگه از “من “ گذشت ...

برای خودم مینویسم ...

برای تمام این سال‌ها از تو ممنونم...

برای تمام لحظاتی که دووم اوردی ...

و در گوشِ من زمزمه می‌کردی که «این نیز می‌گذرد»...

تو قطعا دوست داشتنی ترین بخش زندگی‌ام هستی...

توی روز هایی که ...

قهقهه زدم و از ته دل خندیدم ...

و شب هایی که اشک ریختم و دلم شکست ...

روزهایی که دویدم تا برسم ...

و شب هایی که خوابیدم و بیخیال شدم از رسیدن ...

تو کنارم بودی ...

خوب فهمیده ام که باید خودم را محکم در اغوش بکشم برای روز هایی که تنها تر از امروزم ...

ممنون “خودم”

امروز‌ روز من است ...

روز دوباره نو شدنم ...

و پاییزی که “بیست و ششمین “روز آبانش سهم من است ...

تولدم مبارک

نسیم خوشنودی