نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت: قربون شما دو تا جوجه قشنگم برم من

 

کرمی

نیما کرمی