نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت: 

شام امشب ، سبزیجات پخته 

کلم ، برولی ، کدو ،و هویج و سیب زمینی

در دوماه گذشته با دمنوشهای گیاهی و اندکی رژیم در شام و روزی بیست دقیقه ورزش هوازی از هشتاد و چهار کیلو رسیدم به هفتاد و هشت کیلو و پانصد گرم

G236978