عباس غزالی با انتشار این عکس نوشت: نترس در کاری که به آن مشغول هستی دشمن یا دشمنانی باشند

که نخواهند تو در آن موفق باشی، چرا که وجودِ این دشمنان باعث می‌شود با انرژیِ بیشتری کارت را انجام دهی.

یعنی این دشمنان ناخواسته کارِ دوست را انجام می‌دهند...

 

عباس غزالی