فلور نظری با انتشار این عکس نوشت: وقتی فریب افکارتان را نمیخورید و آنها را به دقت شناسایی میکنید و میدانید که عملکردشان چیست و قرار است چه کار کنید، موفق میشوید که نفوذ آنها را در زندگی تان کاهش دهید!

رهایی از زندان ذهن

ماتیو مک می

 

فلور نظری