متین ستوده با انتشار این عکس نوشت: زمان در خواب و دریا قصه پرداز

خیالم در بلندی های پرواز،

ز تلخی های پایان، می رسیدم-

به شیرینِ شگفتی های آغاز !

"فریدون مشیری"

متین ستوده