مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت: به جای کوچک کردن دیگران 

خودت بزرگ شو!

بجای ارزوی‌شکست برای افراد موفق، خودت‌هم تلاش کن وموفق شو! وبجای نشتن‌وحسرت خوردن ،

به دیگران بلندشووبرای ارزوهایت بجنگ .....کسی که توهین میکند،

خودش رازیرسئوال برده کسی که تحقیرمیکند‌خودش راخوارمی کند

وکسی که می رنجانددیریازودتاوان

خواهدداد پس حواستوجمع کن ...