شیوا ابراهیمی با انتشار این عکس نوشت: 

روزی تهی، بی‌اتفاق.

و چنین بود که چون کهکشانی

بی‌کرانه گشت.

و ناگهان

شادیِ هستی

در وجودم پا گرفت.

در ضربان قلبم

زایش زمان را می‌شنیدم

و هر دم از زندگی

یکی از پس دیگری

چون هدیه‌ای گران‌بها

ارزانی‌ام می‌گشت.

آنا اِشویر

ترجمه: محمدرضا فرزاد

شیوا ابراهیمی