سیدجواد رضویان در اینستاگرامش نوشت:
خدا حفظ اسطوره جذاب پرحاشیه✋
.
خیلى از ما با دیدن بازى هاى تو عاشق فوتبال شدیم