علیرام نورایی در اینستاگرام نوشت:
مثبت باقی بمان
چیزهایی که به آنها امید داری و
منتظرشان هستی
در زمانهایی که حتی فکرشم را هم نمیکنی
به دستت میرسند...

 

نورایی