لیلا اوتادی در پستش نوشت:

به شخصه خسته شدم ازین واکنش بی محتوای هرروزه به تمامی مسائل اطراف،که اینروزها مد همه صفحات اینستاگرام شده.

فرقی هم نداردازافرادمعروف وسیاستمداران گرفته تاورزشکاران و تک تک مردم جامعه...

قبل از عکس العمل تهی نشان دادن به هرواقعه ای وپست واستوریهایی که یکروز تمام فضا رامیگیرد وقردا خبری ازآن نیست! کمی فکرکنید 

چراتادیروز دغدغه تان بی پناهیها،بدبختیها ومرگ کودکان کار نبوده،حالا با خبری یادتان افتاده وعزیزشده اند وازفردا باز زندگیتان همان است که بود وحتی کوچکترین دستی از آنها

نگرفته اید؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

آیاتابحال به خانه هایشان سرزده اید؟

از درآمدتان سهم کوچکی برایشان درنظرگرفته اید؟نسبت به گرسنگی وسرما وگرمایشان درخیابانهااحساس مسئولیت کرده اید؟

همه ی هموطنان گرامی

که همدردیهای یکروزه میکنید!! لطفا خبرها،بدبختیهای دیگران را دستمایه ی انسان نمایی خود نکنید،بدانید همدردی تنها کافی نیست و اگرازآنهاسخن میگویید،در برابرشان مسئولید...کاری کنید

خداوند یارتان

لیلا اوتادی