رز رضوی با انتشار این عکس نوشت:

هروقت جدی بودن و جدی گرفتن و جدی نگاه کردن و ... به هرچیزیو کنار بزاریم تازه میفهمیم طعم زندگی با تمام تلخی هاش میتونه لذت بخش هم باشه 

رز رضوی