تینا آخوندتبار   با انتشار این عکس نوشت:

در دنیایى که اکثر آدم ها سعى دارند خودشان را شکل دیگرى در بیاورند،دیدن زن هایى که با شجاعت،خود واقعى شان مى مانند آدم را سر حال مى کند.

تینا آخوندتبار