الناز حبیبی با انتشار این عکس نوشت: 

من نه خوش بینم نه بدبین

من،شد و هست و شود بینم.

عشق را عاشق شناسد

زندگی را من.

#اخوان_ثالث

الناز حبیبی