محمدرضا گلزار این عکس را با رفقایش در پیست اسکی دربند منتشر کرد.

 

محمدرضا گلزار