پردیس احمدیه این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد.

 

پردیس احمدیه