شبنم مقدمی در پستش نوشت:

همه ی مادر ها بوی بهار و بنفشه می دهند ،بوی هر چه گلاب و گُل...مادر ِ من هم .

روزت مبارک مامان

T2100411.png