افسانه پاکرو در پستش نوشت:

دیروز ، گذشت و امروز هم فردا خواهد شد و جزیی از گذشته.

هیچ‌چیز برای همیشه ثابت نخواهد ماند.

همه مان روزی خاطره خواهیم شد

یکی خوب ، یکی بد

 

X1139712.png

Z9121200.png

G9912711.png