صبا راد   متولد 30 آبان 1358 است،  صبا راد  فعالیت خود را از سال 75 آغاز کرد وی ازدواج ناموفقی با مرتضی علی ابادی داشت که منجر به جدایی شد و در سال 96 خبر ازدواجش با مانی رهنما را رسانه ایی کرد، صبا راد مجری معروف به ترکیه مهاجرت کرده است و در ترکیه به همراه مادرش شوهرش زندگی می کند.

 

صبا راد