پستی که شهاب حسینی پس از حواشی اخیر، پس از تزریق واکسن کرونا ، در آمریکا، در اینستاگرام خود قرار داد:

1