پرویز پرستویی در پستش نوشت:

تصویری دردناک

آزمایش منهای ۶ درجه زلزله سی سخت

ومردم که حتی بیشترشان چادرها ندارند...

U2172711.png

 

A7912772.png

D2788127.png

T7237712.png

W2572761.png

Z0127275.png

G7412272.png

F2736127.png