امید زندگانی ، بازیگر و مجری رادیو و تلویزیون با به اشتراک گذاشتن تصویری از خود در صفحه مجازی‎اش نوشت:

امید رندگانی

"گاهی بهترین گریم، لبخندی ست
از برای پوشاندن چال گونه دلتنگی،
تا به ظاهر پر کند
چاله پر باران شده از اشک
را...

شاید دل او شاد شود تا که بفهمد
این چال گونه، چاهی بوده اما
با
جای خالی اش پر شده است...
ماه من بتاب که تاب ندارم دیگر"