نوید محمدزاده با انتشار این عکس نوشت: 

نوید محمد زاده

تاج سر

مجید خان محمّدزاده

روزت مبارک بابا جان❤️