شبنم قلی خانی تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.