فریبا نادری با انتشار این تصویر در صفحه شخصی خود نوشت:
و چقــــــدر دیر می فهمیم

که زندگــــــی

همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم.

 

فریبا نادری