شهرزاد کمال زاده تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

شهرزاد کمال زاده