فلور نظری تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

فلور نظری