سپند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت:

سپند

عدد ٥٠٠ هزار نفر نشون میده که طبق قانون جدید صفحه من از سال آینده شامل قانون مالیات میشه

من همینجا رسماً اعلام میکنم براى رفقاى درجه یکم که شماهایین سرم رو هم حاضر بدم مالیات که جاى خود داره

دمتون گرم که انقدر رفیق و همراه و قشنگ و با محبت هستین

ایشالا بتونم با کارام جبران کنم